• Τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) ναρκωτικών, των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζει απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) ναρκωτικών, των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζει απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με την απόφαση « Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν αποτελεί άδικη πράξη».

Επίσης ορίζεται ότι «Οι λήπτες/ριες των υπηρεσιών των ΧΕΧ είναι άνω των 18 ετών, δεν παρακολουθούν πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης ή θεραπείας με υποκατάστατα και δεν συνοδεύονται από ανηλίκους κατά την επίσκεψη τους σε ΧΕΧ και καταγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ».

Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ

Όπως ορίζεται στην απόφαση ο σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι:
Α. Η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ναρκωτικών ουσιών.
Β. Η προστασία της δημόσιας υγείας.
Γ. Η μείωση του επιπολασμού των μεταδιδόμενων νόσων στον πληθυσμό των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών.
Δ. Η πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας.
Ε. Δημιουργία επαφής με πληθυσμούς χρηστών οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης.
ΣΤ. Η κινητοποίηση των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕΧ και η διασύνδεσή τους με προγράμματα θεραπείας.
Ζ. Προώθηση της διασύνδεσης με δομές κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και θεραπείας.
Η. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Εντός των ΧΕΧ παρέχονται υπηρεσίες όπως:

  • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την ενέσιμη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών από τους λήπτες/ριες των υπηρεσιών και τη βραχεία παραμονή τους αμέσως μετά τη χρήση.
  • Κατάλληλος εξοπλισμός για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός των ΧΕΧ.
  • Επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
  • Συμβουλευτική ενημέρωση για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών κα την πρόληψη υπερδοσολογίας.
  • Διασύνδεση με προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.
  • Με κοινωνικές υπηρεσίες διασύνδεση και ιδιαίτερα με υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.. Διασύνδεση με δομές επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
  • Παρέμβαση στην κρίση.
  • Συμβουλευτική και κατάλληλα μέσα (προφυλακτικά, σύνεργα χρήσης) για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Που και πως λειτουργούν

Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης θα διαθέτουν έως δώδεκα (12) θέσεις εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, τα οποία έχουν προ-αποκτηθεί από τους/τις λήπτες/ριες των υπηρεσιών των ΧΕΧ και βρίσκονται στην κατοχή τους κατά την είσοδο τους στον χώρο.
Θα λειτουργούν κατ’ ελάχιστο οκτώ ώρες καθημερινά και διαθέτουν ευδιάκριτα σημεία εισόδου, στα οποία τοποθετείται ειδική σήμανση.

Στεγάζονται στο κέντρο αστικών περιοχών και σημεία των πόλεων όπου πραγματοποιείται αγοραπωλησία και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και συνάθροιση πληθυσμών που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Οι ΧΕΧ γειτνιάζουν με υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης και ιδιαίτερα με υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, όπως οι μονάδες άμεσης πρόσβασης.

Διαθέτουν κατάλληλους και επαρκείς χώρους για τις υπηρεσίες που παρέχουν και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι ΧΕΧ διαθέτουν διακριτές θέσεις για την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ουσιών που δεν βρίσκονται σε δημόσια θέα και διασφαλίζουν την ανωνυμία και την ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών των υπηρεσιών.

Στελέχωση ΧΕΧ

Η σύνθεση της ομάδας του προσωπικού των ΧΕΧ σύμφωνα με την απόφαση είναι μεικτή και διεπιστημονική. Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο έναν/μία επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχίατρο ή ψυχολόγο), έναν/μία γενικό/ή ιατρό (και ελλείψει αυτού/ης ιατρού άλλης ειδικότητας και ελλείψει αυτού/ής ανειδίκευτου ιατρού), έναν/μία νοσηλευτή/τρια και έναν/μία κοινωνικό/ή λειτουργό, των οποίων την επιμόρφωση αναλαμβάνει ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ. Το προσωπικό ασφάλειας-φύλαξης, καθαριότητας, καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό παρέχεται από τον φορέα που λειτουργεί τον ΧΕΧ.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα