• Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Στη σύσταση 2.250 θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), προχώρησε το υπουργείο Υγείας με τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τον νέο κορωνοϊό.

Στη σύσταση 2.250 θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ),προχώρησε το υπουργείο Υγείας με τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τον νέο κορωνοϊό.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Μετά την απόφαση του υπουργείου Υγείας να αποσύρει «προσωρινά» την επίμαχη διάταξη για την δημιουργία κλάδου νοσηλευτών στο ΕΣΥ που προκάλεσε δυσαρέσκεια σε μεγάλη μερίδα νοσηλευτών. Το υπουργείο Υγείας προχωρά στη θεσμοθέτηση των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα στη τροπολογία προβλέπεται η σύσταση 2.250 θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών. Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%.

Οι θέσεις ειδικευομένων στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

Ενίσχυση των ΜΕΘ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού για την περίοδο 2020-2012 και οι 2.250 θέσεις θα καλύψουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει με την πανδημία του κορωνοϊού. Οι 1.650 θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών θα είναι για Επείγουσα και Εντατική νοσηλευτική και οι 600 για Δημόσια/Κοινοτική Υγεία.

Οι ειδικότητες αυτές είναι σημαντικές για το υπουργείο Υγείας που θέλει να στελεχώσει ΜΕΘ και Κέντρα Υγείας μέχρι τον Σεπτέμβρη. Ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος, ενόψει ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Η διαδικασία πρόσληψης για ειδικότητα

Όπως ορίζεται στην τροπολογία «Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενεργείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 30η 9.2Ο2Ο, με άμεση ένταξη των ειδικευομένων στους φορείς υποδοχείς για την ειδικότητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 16.».

Οι προσλήψεις για τους ειδικευομένους νοσηλευτές θα γίνει με απόφαση του υπουργού Υγείας μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Αναλυτικά στην παρ. 18 του άρθρου 2 ορίζεται ότι:

«Εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία εξειδικεύονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα, το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων για την ίδια ως άνω περίοδο, η κατανομή των θέσεων ανά επιμέρους εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Ενώ οι προσλήψεις για τους ειδικευόμενους νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής νοσηλευτικής σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος, το οποίο είναι στην ίδια παράγραφο και κατανέμει τις θέσεις ανά ΥΠΕ :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΕ. ΘΕΣΕΙΣ

  • 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 120
  • 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 120
  • 3η ΥΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 120
  • 4η ΥΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 34
  • 5η ΥΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 72
  • 6η ΥΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 100
  • 7η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 34
    ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 600
Τα προσόντα

Στο άρθρο ορίζεται ότι «Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή.

Η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.ΠΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Στο άρθρο 2 με τίτλο «Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών —Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης» προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, για την παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας συστήνονται οι ακόλουθες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήμης:

α) ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων, νοσηλευτικής Ψυχικής υγείας, ογκολογικής νοσηλευτικής, παθολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής παίδων, περιεγχειρητικής νοσηλευτικής

και

β) εξειδικεύσεις διαχείρισης εξωσωματικής κυκλοφορίας, νεφρολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, νοσηλευτικής αποκατάστασης, νοσηλευτικής ελέγχου λοιμώξεων, νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευτικής χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων και δερματολογικής νοσηλευτικής. Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής εξειδίκευσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες μετά από τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας.

2, Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων και σε υπηρεσίες παροχής ανακουφιστικής φροντίδας εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας.

3. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της γεροντολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και Κέντρα Υγείας). Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

4. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας και σε τμήματα επειγόντων περιστατικών ενηλίκων. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας και τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

5. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση σε θέματα δημοσίας υγείας στις κατά τόπους διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Δ.Υ.ΠΕ., σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τμήματα νοσοκομείων και τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ), σε κέντρα Ψυχικής υγείας, σε δομές παροχής κατ’ οίκον φροντίδας, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε εργαστήρια δημόσιας υγείας και σε σχολικές μονάδες. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται οι διευθύνσεις δημόσιας Υγείας του ν. 4675/2020 (Α’ 54) των οικείων Δ.Υ.ΠΕ..

6. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας – καρδιοχειρουργικές μονάδες και σε αιμοδυναμικά εργαστήρια. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα και μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

7. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε Ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, κέντρα Ψυχικής υγιεινής, κέντρα ημέρας, μονάδες απεξάρτησης, μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

8. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ογκολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, ογκολογικά τμήματα, μονάδες εντατικής θεραπείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών και σε μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

9. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της παθολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα του παθολογικού τομέα νοσοκομείων, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

10. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Παίδων κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε παιδιατρικά τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝ N), μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και τμήματα επειγόντων περιστατικών παίδων. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

11. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε τμήματα του χειρουργικού τομέα νοσοκομείων, στα χειρουργεία, στην αποστείρωση και σε αναισθησιολογικά τμήματα. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτή ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

12. Συστήνονται δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών, ΟΙ ανωτέρω θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή. Η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.ΠΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

14. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του.

Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό μισθό του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές παροχές του ιδίου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αποσπασμένοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Οι υποχρεώσεις των ειδικευομένων και των εκπαιδευτών τους. Ο αριθμός των ειδικευομένων. Όπως και η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, υγειονομική περιφέρεια και εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας. Για κάθε χρονική περίοδο ειδικότητας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο άρθρο 3 με τίτλο «Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων – Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονομή τίτλου ειδικότητας» προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

1. Την επιστημονική ευθύνη διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικοτήτων της νοσηλευτικής, έχει Τριμελές Συμβούλιο Εκπαίδευσης που αποτελείται από ένα (1) μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο της κάθε ειδικότητας, έναν (1) Συντονιστή Εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά εκπαιδευτική μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με τον Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί.

Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Εγκρίνει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας. Κατανέμει τους ειδικευομένους με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους. Εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, και ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας. Μετά από γνώμη του προϊσταμένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκομείου και/ή μετά τη γνώμη του προϊστάμενου της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι.
2. Για την παρακολούθηση της πορείας της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών καθιερώνεται το «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» του ειδικευομένου, στο οποίο καταγράφονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του.

3. Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υ. ΠΕ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευομένου και την επιτυχή συμμετοχή του σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται μια φορά το εξάμηνο, στην έδρα της Υ. ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος.

4. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών. Έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών. Με τριετή θητεία για τη δημιουργία δεξαμενής τράπεζας θεμάτων. Συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές διενέργειας εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ. Προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων και ο τρόπος διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας των εξεταζομένων με αναφορά στο γραπτό και προφορικό σκέλος της εξέτασής τους.

5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης για τρίτη φορά, οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση τους για έξι (6) μήνες. Οπότε και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε εκπαιδευτικές μονάδες. Μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα